ಬ್ಲಾಗ್ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಬುಡಕೆ..


ಮೋಡದ ಆವರ್ತನಕೆ
ಕಡಲು ಪೊರೆಯೊಡೆವಂತೆ
ಉಸಿರ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಹನಿವ ಮಳೆಹನಿ ನೀನು

**

ಬಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ
ಘಮಿಪ ಹೂ ಪಕಳೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತಭಿತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ತಾರವಾದ ನೀನೇ ರಂಗವಲ್ಲಿ

**

ಅನಂತ ಚುಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ
ಮೊಗೆದಷ್ಟೂ ತೀರದ
ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ನಗುವದು ಮುಗಿಯದ ಕವಿತೆ

**

ಒಲವ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನೋಟದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬೆಸುಗೆ
ಬಾನಾಡಿ ನುಲಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ

**

ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಬುಡಕೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿನ ಹೊದಿಕೆ
ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಧರೆಯ ಸೊಬಗು

**

Advertisements